ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੌੜੀ

ਇਕ ਬੋਲਟੈਸ ਰੈਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?